Pokoje gościnne w Lądku-Zdroju.Ofer­ta

Za­pra­sza­my do nas przez ca­ły rok.

Na­szym Go­ściom pro­po­nu­je­my po­ko­je 1- , 2-, 3- i 4 - oso­bo­we z ła­zien­ka­mi obok i z ła­zien­ka­mi w po­ko­jach w ce­nie od 35 do 50 zł za oso­bę na do­bę. Z uwagi na uzdrowiskowy charakter Lądka-Zdrój od naszych Gości pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości określonej przez Radę Miejską Lądka-Zdroju.

Do dys­po­zy­cji jest czaj­nik i lo­dów­ka na sa­li - ja­dal­ni.

Wy­god­ne spa­nie.

Pro­po­nu­je­my sko­rzy­stać ze smacz­nych po­sił­ków ofe­ro­wa­nych w na­szym obiek­cie.

Ce­na po­sił­ków: śnia­da­nie 15 zł, obia­do­ko­la­cja 25 zł.

Przy do­mu jest miej­sce na sa­mo­chód, per­go­la, grill, zie­lo­na łą­ka. 

Noclegi w Lądku-Zdroju u Pawła Jurkiewicza.Bli­sko stąd do la­su i nad rze­kę. Oko­li­ca świet­nie na­da­je się na pie­sze wę­drów­ki i na wy­pra­wy ro­we­ro­we. Bli­sko do­mu jest rze­ka, w któ­rej moż­na ło­wić pstrą­gi.

Znajdziesz nas również na meteor-turystyka.pl, po wpisaniu w wyszukiwarkę - Lądek Zdrój agroturystyka. Na podanej stronie istnieje możliwość dodania swojego komentarza o naszym obiekcie.

Kil­ka szcze­gó­łów:

  • do­ba li­czo­na jest od go­dzi­ny 15.00 do 11.00 dnia na­stęp­ne­go,
  • wskazany zadatek 30%,
  • roz­li­cze­nie za po­byt na­stę­pu­je w dniu przy­jaz­du.

Pro­po­nu­je­my go­ściom za­bra­nie ze so­bą stro­ju ką­pie­lo­we­go i pap­ci – w uzdro­wi­sku jest ba­sen z wo­da­mi geo­ter­mal­ny­mi w „Woj­cie­chu”.

Do dys­po­zy­cji jest miej­sce na nar­ty lub ro­we­ry.

Do­jazd - je­śli przez Kłodz­ko to TRANZYTEM na Bo­bo­szów, Br­no.

Szukaj po drodze tych znaków, a bez kłopotów trafisz do celu...

noclegi w Lądku-Zdroju


AGROTURYSTYKA NA WIEJSKIEJLądek-Zdrój Nocleginoclegi

tel. (74) 814-76-53
jurkiewicz@pokojeladek.pl

ul. Wiejska 35, 57-540 Lądek-Zdrój

PokojeLadek.pl ©2012-2021 - Pokoje gościnne Paweł Jurkiewicz w Lądku-Zdroju
Polityka prywatności - pliki cokies | System i utrzymanie MyGoldFox.pl.